Elene Uneståhl den 28 februari 2024

Kognitiv utveckling

Kognitiv Utveckling arbetar liksom Mental Träning i nuet ...

... men utgår från att människans mentala processer har präglats av uppväxtmiljön, där olika erfarenheter, livshändelser, skapar livsregler eller grundantaganden. Dessa livsregler kan beskrivas som föreställningar om mig själv, omvärlden och framtiden. Har valt att använda kognitiv utveckling istället för kognitiv terapi då det viktigaste är att utvecklas istället för ordet terapi där fokus blir mer på att återgå till något som har varit innan man fick problem.

Ibland kan dessa livsregler visa sig vara mindre väl fungerande för individen, de blir dysfunktionella. Det kan leda till olika former av psykiskt lidande för individen.

I kognitiv psykoterapi är målsättningen, att förändra eller modifiera dessa livsregler, så att de blir mer ändamålsenliga för individen.

Både den kognitiva psykoterapin (KPT) och den kognitiva beteendeterapin (KBT) arbetar liksom den mentala träningen med de inre mentala processerna (tankar, bilder, känslor). Genom att ändra innehållet i dessa processer ändras också beteendet och vårt sätt att fungera och må.

Jag är utbildad i steg 1 psykoterapi.© 2024, Elene